Archiwa tagu: zamówienia

Kiedy pytać, a kiedy protestować – jak złożyć ofertę zgodną z siwz, jeśli specyfikacja jest niejasna

Teoretycznie powinno być tak, że ogłaszając o przetargu nieograniczonym, zamawiający wie, co chce zamówić. Również teoretycznie zamawiający powinien przekazać wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia, która opisuje to, co chce zamówić. W praktyce jednak zdarza się często, że zamawiający ma tylko przybliżone pojęcie o przedmiocie zamówienia, ponieważ specyfikację – składającą się z kilkuset stron dokumentacji technicznych – opracował jakiś niezależny podmiot (np. biuro projektowe) albo, co gorsza, kilka różnych niezależnych podmiotów, niekoniecznie ze sobą współdziałających.

Czytaj dalej

Meandry nowelizacji PZP

Jak obiecałem w poprzednim wpisie, kilka najbliższych wątków zamierzam poświęcić zagadnieniom projektowanej nowelizacji prawa zamówień publicznych. Na pierwszy ogień postanowiłem wybrać jeden z moich ulubionych pomysłów, a mianowicie wykreślenie przepisów pozwalających Krajowej Izbie Odwoławczej na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz regulacji nakazującej tejże Izbie branie pod uwagę z urzędu przesłanek unieważnienia postępowania.

Czytaj dalej

Wykluczenie z przetargu wskutek nienaprawienia szkody …

Niedawnym wyrokiem (z 13 lutego 2008 r., sygn. KIO/UZP 60/08) Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła słuszność wykluczenia Comarch S.A. z przetargu na oprogramowanie e-RZOZ, zorganizowanego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Podstawą wykluczenia było niewykonanie umowy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, reprezentowanym przez Fundację „Fundusz Współpracy”, co w konsekwencji doprowadziło do odstąpienia przez Fundację od umowy z Comarchem w czerwcu 2007 roku. W przetargu na e-RZOZ zamawiający wykluczył Comarch na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 pzp, czyli z powodu wyrządzenia szkody w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Casus wykluczenia Comarchu pozwala na opisanie kilku kluczowych dla wykonawców spostrzeżeń praktycznych. Czytaj dalej

Zamówienia publiczne – znów nadciąga nowelizacja.

Chciałoby się powiedzieć, że dawno nie nowelizowano ustawy – Prawo zamówień publicznych.  Niestety, powiedzieć tak się nie da, zważywszy, że ostatnie zmiany w ustawie weszły w życie w październiku 2007 r. (powołanie Krajowej Izby Odwoławczej), a zasady dotyczące systemu zamówień publicznych uległy ostatniej zmianie w styczniu 2008 r. (nowe progi dla tzw. zamówień podprogowych oraz zmiana kursu przeliczania euro). Obecnie przygotowywana jest kolejna nowelizacja ustawy. Czytaj dalej

Refleksja nad oczywistością „oczywistej omyłki” w ofercie zamówieniowopublicznej

Jak to zwykle w prawie bywa, rzadko coś jest oczywiste. Nie inaczej rzecz się ma z „oczywistą omyłką”, którą wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego popełnia – lub sądzi, że popełnia – w składanej w przetargu ofercie.Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia oczywistej omyłki, podobnie jak prawo cywilne. Trudno zresztą pomstować w tym zakresie na nieścisłość przepisów – różnorodność sytuacji, w których może dojść do omyłek, jest tak wielka, że próba skonstruowania definicji obejmującej swoim zakresem tę różnorodność skończyłaby się zapewne mniejszą lub większą porażką. W postępowaniach przetargowych sprawa jest o tyle istotna, że generalnie każdy, nawet drobny, błąd w ofercie stanowi niezgodność tejże oferty z wymaganiami zamawiającego i skutkuje jej odrzuceniem z postępowania. Czytaj dalej

Oferta ściśle tajna – czy wolno utajniać WSZYSTKO w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ten tydzień zapowiada się pod znakiem zamówień publicznych – tym razem o utajnianiu ofert w postępowaniach przetargowych, praktyce tyleż powszechnej, co błędnej ….Prawo zamówień publicznych mówi, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Teoretycznie chodzi o to, że każdy może poprosić zamawiającego o udostępnienie określonych dokumentów i powinien je dostać do wglądu, przy czym w zależności od etapu postępowania można żądać różnego zakresu dokumentów. Nie wgłębiając się w szczegóły wystarczy powiedzieć, że po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający powinien udostępnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść wszystkich ofert i całą korespondencję prowadzoną z wykonawcami. Oczywiście od tak jasno brzmiącej zasady musi być wyjątek. Czytaj dalej

Kiedy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, a kiedy wykluczyć go z postępowania – sztuka właściwego zarzutu w protestach

Znowelizowane w czerwcu 2007 r. przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, wprowadziły zmianę w zakresie oświadczeń i dokumentów, co do których na zamawiających ciąży obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia. Do tego czasu uzupełnieniu podlegały wyłącznie oświadczenia i dokumenty o charakterze podmiotowym, czyli takie, które potwierdzały spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Od ostatniej dużej nowelizacji obligatoryjne uzupełnianie obejmuje wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Czytaj dalej

Czy można sprzedać usługę – o przedmiocie umowy słów kilka

Będąc młodym prawnikiem, przyszedł do mnie klient i powiedział: „cześć, przygotuj mi taką prostą umowę na sprzedaż serwera, routerów, patchcordów i smartnetów, specyfikację Ci podeślę”. Oczywiście rozróżniałem już wówczas serwer od serwetki i wiedziałem w zarysie czym się różni router od switcha, a jednak smartnet był dla mnie zagadką. Ale cóż, sprzedaż, to sprzedaż. Z punktu widzenia prawnika, jest zasadniczo obojętne, czy przedmiotem umowy jest sprzedaż komputerów, traktorów, stołów czy ziemniaków. Ważne, żeby móc napisać, że „przedmiotem umowy jest sprzedaż sprzętu (lub czegokolwiek innego) zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1″, a o treść załącznika niech się już handlowiec czy inny PM martwi. Prawda? Nie. Czytaj dalej