Archiwa tagu: praca

NASZ TOP FIVE: Informacje poufne w relacjach pracodawca – pracownik

[Wersja zaktualizowana 18-09-2008]

Pozwalając sobie na cytat z klasyka, „oczywiście oczywistym” stwierdzeniem jest, że pracownicy w toku wykonywania swoich służbowych obowiązków wchodzą w posiadanie mniej lub bardziej istotnych informacji, których pracodawca wolałby nie ujawniać na zewnątrz. Takie wrażliwe informacje czasami są wyraźnie przez pracodawcę oznaczone jako poufne, w innych przypadkach można zauważyć, że tak są de facto traktowane (np. poprzez zastosowane środki technicznej czy fizycznej ochrony), a w ostateczności na ich wyjątkowy charakter wskazuje intuicja i zdrowy rozsądek pracownika. O tym, że do niektórych informacji pracodawca przywiązuje dużą wagę przypominają także odpowiednie klauzule w umowach o pracę lub odrębne oświadczenia, wyraźnie nakładające na pracownika obowiązek zachowania poufności. W praktyce pojawiają się wątpliwości, co tak naprawdę wiąże pracownika, co może on z informacjami poufnymi robić, czy groźne dla niego jest podpisanie „oświadczeń o poufności”, żądanych przez pracodawcę. W naszej opinii temat jest bardzo zmitologizowany – tak naprawdę obowiązki poufności opisuje prawo, i wszelkie dodatkowe klauzule mają dla pracownika znaczenie marginalne, z reguły niewarte obaw z nimi związanych. Czytaj dalej

Twórczość Pracownicza Cz. IV

W poprzedniej części artykułu analizowałem zasady nabycia majątkowych prawa autorskich przez pracodawcę na gruncie art. 12 prawa autorskiego.

Przypomnijmy, iż zgodnie z powyższym przepisem - „jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron„.

Jak zostało to już omówione w poprzednich częściach artykułu, w przypadku braku odmiennych postanowień umowy, pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie do utworu pracowniczego stworzonego w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych. Stwierdzenie to nie przesądza jednak o zakresie majątkowych praw autorskich nabytych przez pracodawcę. W tej części artykułu omówiony zostanie zakres w jakim pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie do utworu pracowniczego.
Czytaj dalej

Twórczość Pracownicza CZ. III

Twórczość pracownicza cz. 3

W praktyce wiele osób, podpisując umowę o pracę zapomina o wynegocjowaniu i umieszczeniu w niej postanowień dotyczących autorskich praw majątkowych do stworzonych utworów. W takim wypadku znajdą zastosowanie przepisy ustawy prawo autorskie. Przepis art. 12 ust. 1 prawa autorskiego określa zarówno przesłanki jak również zakres nabycia przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego. W tej części artykułu przedstawione zostaną przesłanki nabycia przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego. W kolejnej części artykułu przedstawiony zostanie natomiast zakres nabycia przez pracodawcę na gruncie art. 12 prawa autorskiego majątkowych prawa autorskich do utworu pracowniczego.

Czytaj dalej

Pracownik jako twórca Cz. II

Kontynuując problematykę twórczości pracowniczej, w tej części artykułu przedstawię jeden z najistotniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z wykładnią przepisu art. 12 prawa autorskiego, jakim jest stosunek tegoż przepisu do przepisów rozdziału 5 ustawy, regulujących ogólne zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Czytaj dalej

Pracownik jako twórca…. Cz. I

 1. Wstęp
Obserwując warunki i charakter pracy pracowników zatrudnionych w branży IT, można zaryzykować stwierdzenie, iż większość tego rodzaju pracowników, na co dzień podejmuje się zadań o charakterze twórczym. Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż przygotowując projekt strony internetowej, czy pisząc program komputerowy tworzą utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „prawo autorskie”).

Można postawić sobie zatem zasadnicze pytanie, do kogo należą majątkowe prawa autorskie do tego rodzaju utworów, czy pracownik może żądać z tytułu stworzenie takich utworów dodatkowego wynagrodzenia, czy może wykorzystać stworzony utwór w ramach własnej działalności.. ? 

Czytaj dalej

Informacje poufne w relacjach pracodawca – pracownik

UWAGA – WERSJA ZAKTUALIZOWANA (18.09.2008) ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

 

Pozwalając sobie na cytat z klasyka, „oczywiście oczywistym” stwierdzeniem jest, że pracownicy w toku wykonywania swoich służbowych obowiązków wchodzą w posiadanie mniej lub bardziej istotnych informacji, których pracodawca wolałby nie ujawniać na zewnątrz. Takie wrażliwe informacje czasami są wyraźnie przez pracodawcę oznaczone jako poufne, w innych przypadkach można zauważyć, że tak są de facto traktowane (np. poprzez zastosowane środki technicznej czy fizycznej ochrony), a w ostateczności na ich wyjątkowy charakter wskazuje intuicja i zdrowy rozsądek pracownika. O tym, że do niektórych informacji pracodawca przywiązuje dużą wagę przypominają także odpowiednie klauzule w umowach o pracę lub pozaumowne oświadczenia nakładające na pracownika wyraźnie obowiązek poufności.W praktyce pojawiają się wątpliwości, co tak naprawdę wiąże pracownika, co może on z informacjami poufnymi robić, czy groźne dla niego jest podpisanie „oświadczeń o poufności”, żądanych przez pracodawcę.

W naszej opinii temat jest bardzo zmitologizowany – tak naprawdę obowiązki poufności opisuje prawo, i wszelkie dodatkowe klauzule mają dla pracownika znaczenie marginalne, z reguły niewarte obaw z nimi związanych. Czytaj dalej

Bezzasadna dyscyplinarka? Nie ma trzymiesięcznego limitu odszkodowania (!)

Bardzo, bardzo ciekawy wyrok Trybunał Konstytucyjnego z wczoraj. Jak wiemy, w przypadku zwolnienia pracownika z pracy w trybie tzw. dyscyplinarnym, nawet, jeśli nie było ku temu powodów, sąd mógł – na podstawie art. 58 kodeksu pracy – zasądzić odszkodowanie w maksymalnej wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia.

Przepis się nie zmienia, ale wykładnia tak. Czytaj dalej