Archiwa kategorii: Artykuł

dłuższe, merytoryczne teksty

Prezentacje multimedialne a prawo autorskie

 

Prezentacje multimedialne stały się już narzędziem pracy szkoleniowców i wykładowców, a ich tworzenie jest pewnego rodzaju sztuką, w której w celu zwiększenia atrakcyjności przekazu często sięga się również po cudzą twórczość.

W profesjonalnie przygotowanych prezentacjach można znaleźć pobrane wprost z Internetu zdjęcia, grafiki, obrazki, krótkie filmiki, które umieszczone w slajdach prezentacji stają się jej częścią. Warto jednak pamiętać o tym, że korzystanie z cudzej twórczości, w tym również w ramach przygotowywanej prezentacji, musi mieścić się w granicach nakreślonych przez prawo autorskie. Czytaj dalej

NASZE TOP FIVE: Status prawny adresów IP z punktu widzenia zasad ochrony danych osobowych.

[Wersja zaktualizowana 25.09.2008]

„Jeśli firma nie istnieje w Internecie, to w ogóle nie istnieje” – głosi powszechnie przywoływany slogan i… trudno się z nim nie zgodzić. Banalne jest wręcz stwierdzenie, że obecnie nie da się prowadzić jakiejkolwiek działalności biznesowej bez względu na jej charakter, jak i rozmiar bez dysponowania własnymi stronami WWW, adresami e-mail, a coraz częściej także serwisem WAP.  Sytuacja taka w oczywisty sposób zmusza menedżerów do uwzględnienia w trakcie budowania modeli biznesowych inwestycji w infrastrukturę IT, a także coraz bardziej wyrafinowane usługi internetowe oraz systemy zarządzania informacją elektroniczną. Naturalna koncentracja na optymalizacji rozwiązania technologicznego pod kątem oczekiwań biznesowych bardzo często idzie jednak w parze z niedocenieniem lub wręcz ignorowaniem aspektu prawnego związanego z funkcjonowaniem systemów służących do zbierania, przetwarzania oraz udostępniania informacji drogą elektroniczną. To błąd, który może skutkować niebagatelnymi konsekwencjami w zakresie odpowiedzialności cywilnej, konsekwencjami o charakterze administracyjnym, jak i –  skrajnych przypadkach – nawet odpowiedzialnością karną. Oprócz coraz powszechniej identyfikowanych ograniczeń prawnych stawianych korzystaniu z przedmiotów praw własności intelektualnej do poszczególnych rodzajów informacji, jej zbiorów lub komponentów (autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) oraz obowiązków związanych ze świadczeniem szeroko definiowanych przez prawo usług elektronicznych, nie mniej istotną rolę odgrywają regulacje prawne określające ramy i warunki legalnego przetwarzania informacji dotyczących osób fizycznych, tj. zasady przetwarzania danych osobowych. Czytaj dalej

NASZ TOP FIVE: Informacje poufne w relacjach pracodawca – pracownik

[Wersja zaktualizowana 18-09-2008]

Pozwalając sobie na cytat z klasyka, „oczywiście oczywistym” stwierdzeniem jest, że pracownicy w toku wykonywania swoich służbowych obowiązków wchodzą w posiadanie mniej lub bardziej istotnych informacji, których pracodawca wolałby nie ujawniać na zewnątrz. Takie wrażliwe informacje czasami są wyraźnie przez pracodawcę oznaczone jako poufne, w innych przypadkach można zauważyć, że tak są de facto traktowane (np. poprzez zastosowane środki technicznej czy fizycznej ochrony), a w ostateczności na ich wyjątkowy charakter wskazuje intuicja i zdrowy rozsądek pracownika. O tym, że do niektórych informacji pracodawca przywiązuje dużą wagę przypominają także odpowiednie klauzule w umowach o pracę lub odrębne oświadczenia, wyraźnie nakładające na pracownika obowiązek zachowania poufności. W praktyce pojawiają się wątpliwości, co tak naprawdę wiąże pracownika, co może on z informacjami poufnymi robić, czy groźne dla niego jest podpisanie „oświadczeń o poufności”, żądanych przez pracodawcę. W naszej opinii temat jest bardzo zmitologizowany – tak naprawdę obowiązki poufności opisuje prawo, i wszelkie dodatkowe klauzule mają dla pracownika znaczenie marginalne, z reguły niewarte obaw z nimi związanych. Czytaj dalej

NASZE TOP FIVE: PRAWO CYTATU W INTERNECIE

[Wersja zaktualizowana 12-09-2008]

Każdy z nas robiąc zdjęcia, tworząc grafikę albo umieszczając na blogu swoje przemyślenia, w świetle prawa autorskiego traktowany jest jako twórca (autor). Jednocześnie tworząc w Internecie, ciągle korzystamy z dorobku innych ludzi. Na naszych stronach, czy blogach umieszczamy zdjęcia, obrazki i teksty – utwory innych osób. Czy jest to legalne? Co do zasady, korzystanie z cudzych dzieł wymaga zgody ich twórców. Z drugiej strony, system prawny nie może dopuścić – w interesie szeroko pojmowanego społeczeństwa i prawa dostępu do dóbr kultury – do całkowitej monopolizacji utworów. Utwory to nie rzeczy, prawo autorskie to nie własność.  Czytaj dalej

Wyrok, który ucieszył Allegro – jak Tiffany przegrało z ebay, czyli co wolno platformom aukcyjnym …

W ostatnich miesiącach pojawiło się kilka orzeczeń dotyczących odpowiedzialności serwisów akcyjnych za działania ich użytkowników polegające na wystawianiu na aukcjach produktów z podrobionym znakiem towarowym. Pomimo bardzo zbliżonych regulacji prawnych w tym zakresie, zarówno w USA jak i w państwach Unii Europejskiej, wyroki zapadłe w podobnych do siebie sprawach (w sprawie Tiffany vs Ebay w Stanach Zjednoczonych oraz w sprawie LVMH vs Ebay we Francji i Rolex vs Ebay w Niemczech) diametralnie różnią się od siebie. W Europie Ebay przegrał, w USA odniósł ważne, prawnicze zwycięstwo. Amerykańska linia argumentacji (a jest to bardzo dobry merytorycznie wyrok, jak ładnie nazwali go prawnicy „appeal-proof”) bez wątpienia będzie powtarzana przez serwisu takie jak Allegro na obronę swoich działań. 

I europejskie, i amerykański wyrok są dopiero wyrokami sądów pierwszej instancji i zapewne wiele w tej materii może się jeszcze wydarzyć, nie mniej jednak warto poznać te orzeczenia i zastanowić się nad tym, w jakim kierunku, w różnych częściach świata, zmierza odpowiedzialność service providerów. Poniżej obszerne omówienie wyroku amerykańskiego.

    Czytaj dalej

Pliki z Internetu – czy jesteśmy piratami, czy też nie?

Ostatnio w Rzeczpospolitej ukazały się dwa artykuły dotyczące pobierania plików muzycznych i audiowizualnych z Internetu – najpierw artykuł Pana Sławomira Wikariaka, z komentarzem Pani Mecenas Katarzyny Lasoty (dopuszczający ściąganie), a następnie replika Pana Mecenasa Oskara Tułodzieckiego (negująca legalność takich działań). I ta replika warta jest komentarza.

Autor stawia kilka tez, zmierzających do istotnego ograniczenia instytucji dozwolonego użytku. Podane argumenty, w moim przekonaniu, nie bronią się wystarczająco, a najdalej idące wnioski wynikają z niezrozumienia istoty zarówno prawa autorskiego w ogólności, jak i dozwolonego użytku w szczególności. Czytaj dalej

Spór o kopie zapasowe danych osobowych

Bardzo często nasi Klienci pytają o zasady przetwarzania danych osobowych w kopiach zapasowych. Generalnie problem sprowadza się do pytania, czy w przypadku usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, należy usunąć te dane również ze wszystkich, uprzednio wykonanych kopii zapasowych?

Przyjęcie, iż administrator danych usuwając dane osobowe z zasobów operacyjnych systemu informatycznego, musi również usunąć dane ze wszystkich uprzednio stworzonych kopii zapasowych, niesie za sobą niezwykle istotne konsekwencje praktyczne. Usunięcie danych osobowych z kopii zapasowych wiąże się zarówno ze znacznymi nakładami pracy – na weryfikację posiadanych kopii zapasowych, w celu odnalezienia i usunięcia określonych danych osobowych, jak również nakładami finansowymi – na nabycie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Konieczność usunięcia czy modyfikacji kopii zapasowych może jednak prowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji w zakresie bezpieczeństwa informatycznego administratora danych. Usunięcie określonych danych z kopii zapasowych (co w praktyce sprowadza się do „przegrania” kopii zapasowej) mogłoby prowadzić do zniweczenia jednej z funkcji kopii zapasowych tj. możliwości odtworzenia pełnego stanu systemu informatycznego na dany dzień.

Niewątpliwie możliwość odtworzenia stanu systemu informatycznego na konkretny dzień jest szczególnie istotna dla instytucji finansowych. Jak wynika choćby z doniesień prasowych, banki coraz częściej padają ofiarą przestępstw, dokonywanych przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Trudno wyobrazić sobie skuteczne ściganie tego rodzaju przestępstw bez możliwości porównania aktualnego stanu systemu informatycznego ze stanem systemu informatycznego sprzed incydentu. Możliwość taką, zapewnić ma między innymi polityka tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych danych, przetwarzanych w systemie informatycznym.

Mając na uwadze niezwykle praktyczną doniosłość powyższej tematyki, z wielkim zainteresowaniem przyjąłem orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r. wprost dotyczące przedmiotowej kwestii (wyrok WSA z 16.01.2008 r. Sygn. Akt. II SA/Wa 1801/07). Zgodnie z uzyskanymi informacjami, orzeczenie to nie jest jeszcze prawomocne. Od wyroku WSA złożona została bowiem skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Cierpliwie czekając na ostateczny werdykt w tej niezwykle interesującej sprawie, chciałbym zapoznać czytelników naszego bloga z aktualnym stanem sprawy i argumentacją stron.

Czytaj dalej

Pozycjonowanie w świetle prawa cz. III

Dziś ostatnia część artykułu o problematyce pozycjonowania stron internetowych. Przeanalizowałem już zagadnienie prawa znaków towarowych oraz przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – dziś czas na ochronę dóbr osobistych (przepisy kodeksu cywilnego) oraz dość nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Będzie też krótkie podsumowanie wniosków przedstawionych we wszystkich trzech częściach.

Czytaj dalej